thi nchexruan ni video

Ngathja Dio chunda, anto cha'na ke jai rinchexruan pagina ji'i, jai tsje'a video jii aro, nunthe jii naa correo thi nchao rukjin ko sanchia nchin de kain material ke nchao dikon ni ko thi'in ni, chunda ná pelicula de Evangelio de Lucas, pelicula de Evangelio de Juan, Pelicula de Hechos de ni apostol, pelicula de Dombi, ji'i naa caricatura tunchrje'en kan minuto ko jii audio de nguii Nuevo Testamento.