Thi jichunda juachaxin / Nichjana ra

Thi binchechjian pajina ji'i UNTI México

Si rinao tsunu'a icha ixin pagina ji'i, kjin ngain xan.ngigua@gmail.com

Si xru'in jitaxin ndakua, thi thetu'an kainxin ji'i jikininxin UNTI México