Chjini kjinxin ni ngigua

Chjini kji̱nxin ni ngigua
a aa a'a an aan a'an b ch chj
chr chrj d e ee e'e en een e'en
g i ii i'i in iin i'in j jn
jn jng jnth k kj l m n 'n
nch nchr nd ng 'ng nth nts ñ o
oo o'o on oon p r s t tj
th thj ts tsj u uu x xr y

 

Ngigua chunda tsjé tono, aro ninkua thi ncheguna ni.

í      tono alto

i   tono medio

i       tono bajo

Ja'in dikin ngigua

naa

yoo

nii

noo

naꞌo

1

2

3

4

5

 

inkjaon

yaato

jni

na̱a̱

the

6

7

8

9

10

 

thejngo

kan

kan ko the

yoo kan ko the

11

20

30

50

 

naa renkia

rioꞌo no̱

naa no̱

100

500

1000

Tunchjeeya